Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Kính gửi Quý Cổ đông.
Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình xin công bố Nghị quyết số 198/NQ-HĐQT ngày 25/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Dự kiến ngày tổ chức 11/11/2022.
Chi tiết Nghị quyết

Trân trọng!


In bài này