Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình công bố Nghị quyết số 205/NQ-HĐQT ngày 08/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Dự kiến ngày tổ chức: 25/11/2022

Trân trọng!

Nghị quyết Xem tại đây


In bài này