Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 25/11/2022. Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty thông báo mời họp gửi đến Quý cổ đông/ đại diện cổ đông được ủy quyền được biết.
Thông báo mời họp xem tại đây!


In bài này