Danh sách Cổ đông

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông (tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và tỉ lệ nắm giữ)

     a) Danh số cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 01/6/2018

 TT

 Tên cổ đông

 Địa chỉ

 Tỷ lệ cổ phần nắm giữ

 Ghi chú

 1

 UBND T.Quảng Bình

 Đồng Hới-Quảng Bình

 65%

 

 2

 Lê Vũ Thành

 Đồng Hới-Quảng Bình

 21,75%

 

 3

 Trần Hoàng Ly Na

 Đồng Hới-Quảng Bình

 5,38%

 

      b) Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Việt Trung do UBND tỉnh Quảng Bình làm chủ sở hữu 100% vốn Nhà nước.

Có Phụ Lục 1: Danh sách cổ đông và tỷ lệ cổ phần nắm giữ đính kèm.

     c) Cơ cấu cổ đông đến thời điểm 01/6/2018

 Cơ cấu cổ đông

 Tỷ lệ cổ phần nắm giữ

 Ghi chú

 Tổ chức

 UBND tỉnh Quảng Bình

 UBND tỉnh Quảng Bình

 65%

 Cá nhân trong nước

 CBCNV và người lao động trong Công ty

 CBCNV và người lao động trong Công ty

 2,23%

 Cá nhân ngoài Công ty

 Cá nhân ngoài Công ty

 32,77%

 

 


In bài này