Tờ trình thông qua định hướng SXKD từ năm 2019-2023 (tài liệu liên quan ĐHCĐ 2019)

Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD 5 năm sau CPH (bổ sung, điều chỉnh)-1.jpg


In bài này