Tờ trình thông qua kết quả SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019 (tài liệu liên quan ĐHCĐ 2019)

Tờ trình thông qua kết quả SXKD 2018 và kế hoạch 2019-1.jpg


In bài này