Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 (tài liệu liên quan ĐHCĐ 2019)

Tờ trình thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2019-1.jpg


In bài này