Định hướng SXKD từ năm 2019-2023 (tài liệu liên quan ĐHCĐ 2019)

Bổ sung kế hoạch SXKD 5 năm sau CPH-1.jpgBổ sung kế hoạch SXKD 5 năm sau CPH-2.jpgBổ sung kế hoạch SXKD 5 năm sau CPH-3.jpgBổ sung kế hoạch SXKD 5 năm sau CPH-4.jpgBổ sung kế hoạch SXKD 5 năm sau CPH-5.jpg


In bài này