Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 (tài liệu liên quan ĐHCĐ 2019)

Báo cáo HĐQT năm 2018-1.jpgBáo cáo HĐQT năm 2018-2.jpgBáo cáo HĐQT năm 2018-3.jpgBáo cáo HĐQT năm 2018-4.jpg


In bài này