Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 (tài liệu liên quan ĐHCĐ 2019)

Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018-1.jpgBáo cáo Ban Kiểm soát năm 2018-2.jpgBáo cáo Ban Kiểm soát năm 2018-3.jpgBáo cáo Ban Kiểm soát năm 2018-4.jpgBáo cáo Ban Kiểm soát năm 2018-5.jpgBáo cáo Ban Kiểm soát năm 2018-6.jpgBáo cáo Ban Kiểm soát năm 2018-7.jpg


In bài này